CXCR4

כיצד אנטגוניסטים ל-CKCR4 יכולים למנוע התרבות של תאים סרטניים?

החוקרים הציגו כיצד חסימה של CXCR4 מובילה לפעילות מוגברת של תאי הרג טבעיים וכתוצאה מכך למניעת התרבות תאים סרטניים במודל ניסויי שבוצע בעכברים

תא סרטני (אילוסטרציה)
תא סרטני (אילוסטרציה)

הרצפטור לכימוקין CXCR4 מעורב בגדילה וחדירה של גידולים סרטניים ובהיווצרות של גרורות. מספר אנטגוניסטים מבטיחים ל-CXCR4 הראו עצירה של התפתחות גרורות במחקרים פרה-קליניים. בנוסף, ישנם מחקרים קליניים המתקיימים כיום ובודקים את היעילות של התרופות הללו בקרב מטופלים עם סרטן. עם זאת, ההשפעה של התמקדות ב-CXCR4  באופן ספציפי בתאי מערכת החיסון לא לגמרי ברורה.

במחקר הנוכחי החוקרים הדגימו שמחיקה גנטית של CXCR4 בתאים מילואידים (CXCR4MyeΔ/Δ) מגבירה את התגובה החיסונית האנטי גידולית, מה שמוביל לירידה משמעותית בגדילה של גידולים מסוג מלנומה. בנוסף, עכברי CXCR4MyeΔ/Δ הדגימו התקדמות איטית של הגידול בהשוואה לעכברי CXCR4WT במסגרת מודל בו יצאו מלנוציטים BrafV600E/Pten/.

תוצאות המחקר הראו כי אחוז הביטוי של ליגנד Fasי(FasL) בתאים מילואידים ירד בקרב עכברי CXCR4MyeΔ/Δ בהשוואה לתאים מילואידים מעכברי CXCR4WT. בשונה מכך, נצפתה עלייה באחוז של תאי ההרג הטבעיים (NK – natural killer) המבטאים FasL בגידולים מתפתחים בעכברי CXCR4MyeΔ/Δ. כמו כן, תאי NK מעכברי CXCR4MyeΔ/Δ הציגו גם יכולת הרג מוגברת במודלים חיים (in vivo), בהתבסס על פינוי של תאי Yac-1 רגישים ל-NK. החוקרים הראו שהרג של תאי Yac-1 שתווך ע"י תאי NK הופיע באופן שתלוי ב-FasL, אשר היה תלוי באופן חלקי בהמצאות של נויטרופילים מסוג CXCR4MyeΔ/Δ. החוקרים מצאו גם כי הפעילות המוגברת של תאי NK בעכברי CXCR4MyeΔ/Δ הייתה מקושרת גם לעלייה בייצור של IL18 ע"י תת-אוכלוסיות מסוימות של תאי דם לבנים.

המידע הנוכחי מציע שאותות מתאים מילואידים אשר מתווכים ע"י CXCR4 מדכאים את יכולת הפיקוח של תאי NK על תאי גידול וכתוצאה מכך ישנה הגברה של התרבות תאי הגידול. כמו כן, נראה כי פיזור מערכתי של פפטיד שמהווה אנטגוניסט ל-CXCR4, בעכברים מסוג CXCR4WT  עם גידול, הוביל להגברת הפעילות של תאי NK ולהפחתת יכולת ההתרבות של הגידול. המידע שתואר כאן תומך בהשלכות הקליניות הפוטנציאליות של אנטגוניסטים ל-CXCR4 כטיפול בסוגי סרטן מסוימים.

מקור: 

Yang, J. et al. (2018) Cancer Immunology Research 6,10.

נושאים קשורים:  CXCR4,  תאים מילואידים,  מלנומה,  תאי הרג טבעיים,  מחקרים
תגובות