סרטן כליה

תוצאי טיפול עם ניבולומב ואיפילימומב בקרצינומה של הכליה

במחקר זה הוערכו הבטיחות והיעילות של שילוב ניבולומב ואיפילימומב לעומת טיפול עם סונטיניב כאפשרות טיפולית בקו ראשון עבור מטופלים עם קרצינומה של הכליה

סרטן הכליה. אילוסטרציה

מידת התגובה והיתרונות של טיפולים המבוססים על אימונותרפיה מסייעים לבסס אפשרויות טיפוליות כקו ראשון. במחקר זה, החוקרים מספקים מעקב ארוך-טווח אחר מטופלים עם קרצינומה כלייתית מתקדמת (advanced renal cell carcinoma, RCC) המקבלים כקו ראשון ניבולומב פלוס איפילימומב (nivolumab plus ipilimumab, יNIVO+IPI) לעומת סוניטיניב (sunitinib, SUN) בניסוי ה-CheckMate 214. תוצאי שרידות, תגובה ובטיחות עם NIVO+IPI לעומת SUN הוערכו לאחר 42 חודשי מעקב.

מטופלים עם RCC נרשמו החל מאוקטובר 2014 ועד פברואר 2016. המטופלים הוקצו על ידי ה-International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortiumי(IMDC) באופן רנדומלי לקבלת ניבולומב (3 מ"ג/ק"ג) פלוס איפילימומב (1 מ"ג/ק"ג) כל שלושה שבועות בארבע מנות, ולאחר מכן ניבולומב (3 מ"ג/ק"ג) כל שבועיים; או SUNי(50 מ"ג) פעם ביום במשך ארבעה שבועות (מחזורים של שישה שבועות). נקודת הסיום הראשונה: שרידות כוללת (overall survival, OS), שרידות ללא התקדמות המחלה (progression-free survival, PFS) ושיעור תגובה אובייקטיבי (objective response rate, ORR). נקודת סיום שניונית: OS, PFS ו-ORR באוכלוסיית 'כוונה לטפל' (intention-to-treat, ITT) ובטיחות.

בקרב המשתתפים בקבוצת ITT,י550 חולקו באופן רנדומלי לקבלת  NIVO+IPIי(425 סיכון בינוני/נמוך; 125 סיכון מועדף) ו-546 ל-SUNי(422 סיכון בינוני/נמוך; 124 סיכון מועדף). בקרב המטופלים עם סיכון בינוני/נמוך, OS (יחס סיכונים, 0.66; רווח בר סמך 95%, 0.55-0.80) ו-PFS (יחס סיכונים, 0.75; רווח בר סמך 95% 0.62-0.90) נצפו יתרונות וכן ה-ORR היה גבוה יותר (42.1% לעומת 26.3%) עם NIVO+IPI לעומת SUN. בקרב מטופלי ITT יתרונות ה-OS (יחס סיכונים 0.72; רווח בר סמך 95% 0.61-0.86 ו-ORR גבוה יותר (39.1% לעומת 32.6%) נצפו בשימוש ב-NIVO+IPI לעומת SUN. במטופלים עם סיכון מועדף, יחס הסיכונים עבור תמותה היה 1.19 (רווח בר סמך 95% 0.77-1.85) וה-ORR היה 28.8% עם NIVO+IPI לעומת 54.0% SUN. משך התגובה היה ארוך יותר (יחס סיכונים 0.46-0.54), ויותר מטופלים הגיעו לתגובה מלאה (10.1%-12.8% לעומת 1.4%-5.6%) עם NIVO+IPI לעומת SUN ללא קשר לקבוצת הסיכון. היארעות תופעות לוואי הקשורות לטיפול הייתה עקבית לדיווחים קודמים.

לסיכום, NIVO+IPI הובילו לשיפור בתוצאי היעילות לעומת SUN בקרב מטופלים עם סיכון בינוני/נמוך ו-ITT שהושגו במהלך 42 חודשי מעקב. שיעור התגובה המלאה >10% הושג עם NIVO+IPI ללא קשר לקטגוריית הסיכון. ללא בעיות בטיחות באף אחד מהזרועות. תוצאות אלו תומכות בטיפול עם NIVO+IPI כאפשרות טיפולית בקו הראשון עם פוטנציאל לתגובה לאורך זמן.

מקור: 

Motzer, R. et al.(2020)Journal for Immunotherapy of Cancer;8:7

נושאים קשורים:  סרטן כליה,  אימונותרפיה,  ניבולומב,  סוניטיניב,  מחקרים,  איפילימומאב
תגובות