NSCLC

האם Tepotinib הינה אפשרות טיפול יעילה ובטוחה בסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים עם מוטציה ב-MET?

החוקרים ביצעו מחקר שלב 2 שבחן את היעילות והבטיחות של Tepotinib, תרופה המעכבת את MET עם סלקטיביות גבוהה, לטיפול בסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים עם מוטציה ב-MET באקסון 14

23.08.2020, 17:33
סרטן הריאות. אילוסטרציה

מוטציה באתר שחבור (Splice-site) המובילה לאובדן השעתוק של אקסון 14 בגן האונקוגני (Oncogenic driver)יMET מופיעה בקרב 3%-4% מהמטופלים המאובחנים בסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC – non-small-cell lung carcinoma). מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את היעילות והבטיחות של Tepotinib, תרופה המעכבת את MET עם סלקטיביות גבוהה, בקרב מטופלים עם NSCLC.

המחקר שפורסם ב-NEJM הינו מחקר תווית-פתוחה, שלב 2, בו מטופלים שאובחנו ב-NSCLC מתקדם או גרורתי, עם מוטציית דילוג ב-MET באקסון 14, קיבלו טיפול עם Tepotinib (במינון של 500 מ"ג) פעם ביום. התוצא העיקרי של המחקר הייתה התגובה האובייקטיבית, שנקבעה לפי סקירה בלתי תלויה, בקרב מטופלים שהיו במעקב לפחות 9 חודשים. בנוסף, החוקרים ניתחו את התגובה גם לפי אופן גילו המוטציה ב-MET באקסון 14, בביופסיה נוזלית או בביופסיה מרקמה.

עד ה-1 בינואר, 2020, 152 מטופלים טופלו עם Tepotinib, כאשר 99 מתוכם היו במעקב במשך לפחות 9 חודשים. החוקרים מצאו כי שיעור התגובה לפי סקירה בלתי תלויה היה 46% (רווח בר סמך 95%: 36-57), כאשר החציון של משך התגובה היה 11.1 חודשים (רווח בר סמך 95%: 7.2- ערך שלא הושג) בקבוצה שכללה את שני סוגי הביופסיה. בנוסף, נמצא כי בקרב 66 מטופלים בקבוצת הביופסיה הנוזלית, שיעור התגובה היה 48% (רווח בר סמך 95%: 36-61), ובקרב 60 מטופלים בקבוצת הביופסיה מרקמה שיעור התגובה היה 50% (רווח בר סמך 95%: 37-63). כמו כן, לפי שתי השיטות, 27% מהמטופלים הציגו תוצאות חיוביות. בנוסף, נמצא כי שיעור התגובה שהוערך ע"י החוקרים היה 56% (רווח בר סמך 95%: 45-66) והיה דומה ללא קשר לטיפול קודם שניתן לטיפול במחלה גרורתית.

החוקרים מצאו כי תופעות לוואי בדרגה 3 ומעלה, אשר נקבעו על ידם כקשורות לטיפול עם Tepotinib, דווחו בקרב 28% מהמטופלים, וכללו בצקת פריפרית ב-7% מהמקרים. כמו כן, תופעות הלוואי הובילו להפסקת הטיפול עם Tepotinib ב-11% מהמטופלים. עוד נמצא כי תגובה מולקולרית, אשר נמדדה לפי רמות דנ"א חופשי בדם, נצפתה בקרב 67% מהמטופלים שהיו להם דגימות ביופסיה נוזלית תואמות בנקודת ההתחלה של המחקר ובמהלך הטיפול.

החוקרים הסיקו כי בקרב מטופלים עם NSCLC מתקדם עם מוטציית דילוג ב-MET באקסון 14, הטיפול עם Tepotinib נמצא קשור לתגובה חלקית בקרב מחיצת החולים. כמו כן, הם מצאו כי תופעת הלוואי בדרגה 3 ומעלה המרכזית של הטיפול היא הופעה של בצקת פריפרית.

מקור:

Palik, P.K. et al. (2020) NEJM

נושאים קשורים:  NSCLC,  Tepotinib,  מוטציה,  אונקוגן,  מן הספרות,  מחקרים
תגובות